Avatech s.r.o.

Přeskočit na obsah »

Prohledat web

Právě jste na:

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje obchodní vztahy mezi firmou Inted s.r.o. (dále jen Prodávající ) a odběratelem (dále jen Kupující).

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zboží dodací list (případně prodejku za hotové), který bez jakýchkoliv pochybností dokazuje, že Kupující reklamované zboží nabyl do svého vlastnictví právě od Prodávajícího.

Záruční doba zboží je vždy uvedená na dokladu o záruce a začíná běžet datem vystavení tohoto dokladu. V případě nákupu spotřebitelem začíná běžet v souladu s občanským zákoníkem.

2. Převzetí zboží

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od Prodávajícího nebo od smluveného dopravce. V případě doručování smluvním dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. nepřevzít zásilku jako celek.

V případě, že Kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto skutečnost do tří dnů písemně oznámit Prodávajícímu .

3. Uplatnění reklamace

Datem zahájení reklamačního řízení se míní datum fyzického přijetí reklamovaného zařízení se všemi náležitostmi v provozovně Prodávajícího.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího.

Pokud je pro reklamované zboží určen na území České Republiky autorizovaný servis, je Kupující povinen uplatnit reklamaci přímo v tomto servisu.

Kupující je povinen dopravit reklamované zboží na své náklady do místa uplatnění reklamace.

Kupující je povinen spolu se zbožím k reklamaci zaslat i reklamační protkol, v kterém uvede Prodávajícímu potřebné informace pro odstranění vady zboží. V případě, že Kupující nemá možnost zadat reklamaci přes webový formulář, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně nebo e-mailem Prodávajícímu, který Kupujícímu přidělí číslo reklamace.

Kupující je povinen zřetelně označit balík s reklamací nápisem "REKLAMACE". Balík bez označení číslem reklamace nebude přijat od dopravce.

Kupující je povinen v reklamačním protokolu uvést zejména:
1) podrobný popis závady
2) číslo nabývacího dokladu a tento dodat v kopii k reklamaci
3) požadovaný způsob řešení reklamace
4) kontaktní údaje

V případě, že reklamační protokol nebude obsahovat shora uvedené údaje, bude zboží zasláno zpět na náklady Kupujícího.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou, elektrickým přepětím, nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami pro použití, instalováním neoriginálního softwaru, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba.

Vady musí Kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

V případě, že došlo k závadě na zařízení, ke kterému byla vázaná jakákoliv softwarová licence, nenese Prodávající odpovědnost za ztrátu této licence.

V případě že Kupující splnil všechny podmínky definované v reklamačním řádu, Prodávající do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení zboží opraví nebo vymění.

V případě neoprávněné reklamace si Prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním.

Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace také dobropisem v aktuální tržní ceně, případně podle ceny alternativní náhrady.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2009 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu.